Registrer X
Logg inn X
Edit
ILS SALGS-, LEVERINGS- OG BETALINGS BETINGELSER

ILS SALGS-, LEVERINGS- OG BETALINGS BETINGELSER

1. Generelt

 

 

1.1 Ved bestilling av varer erklærer kunden seg kjent med nedenstående salgs- leverings- og betalingsbetingelser. Kjøpsloven og annen lovgivning får anvendelse som tillegg til denne avtale i den grad denne ikke inneholder avvikende bestemmelser

1.2 ILS as forbeholder seg rett til endring av tekniske data og betegnelser uten forutgående varsel.

1.3 Leverandøren har intet ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes forhold han ikke er herre over. (force majeure)

1.4 Leverandøren kan kreve at kjøper stiller tilfredsstillende garanti for riktig betaling.

 

2. Salgs- og prisbetingelser

2.1 Alle bestillinger faktureres til leveringsdagens gjeldende priser, rabatter og leveringsbetingelser

2.2 Ved bestilling med verdi under kr. 1 000,- beregnes et småordretillegg på kr. 75,-

2.3 I hht. ”Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter” fastsatt av Miljøverndepartementet, belastes alle ordres med et miljøgebyr på 2 % av netto fakturasum eks. mva.

2.4 ILS as har salgspant i leverte varer inntil riktig betaling, i den utstrekning salgspant er gyldig etter gjeldende rett

 

3. Leverings

betingelser

3.1 Forsendelsen skjer som ordinær transport: EXW Incoterms 2010

3.2 Ekspressforsendelse skjer kun etter nærmere avtale og for kundens regning

3.3 For alle leveranser (unntatt henting på lager) beregnes et frakttillegg av netto fakturabeløp som følger:
Sone 1: Østlandet 3,5 %
Sone 2: Sørlandet 4,0 %
Sone 3: Vestlandet/Trøndelag 4,5 %
Sone 4: Nord-Norge 6,5 %
Minimumsfrakt kr 140,- Tilleggsfrakt for strømskinner kr 140,-

3.4 Kunden har ansvaret for å kontrollere varen ved mottak, og plikt til å melde overfor transportør og ILS as hvor det påvises skade eller manko

3.5 Feil ved forsendelse må meldes skriftlig og uten ugrunnet opphold, senest 8 dager etter varemottak. Faktura eller pakkseddelnummer skal alltid oppgis.

 

4. Betaling

4.1 Betalingsbetingelsene er netto per 21 dager fra fakturadato dersom ikke annet er avtalt

4.2 Etter forfall belastes morarente med den til enhver tid offentlig fastsatte rentesats – for tiden 1 % pr. mnd.

 

5. Spesialproduserte produkter og avvik fra standard utførelse.

5.1 Spesialprodukter og avvik fra standard utførelse leveres kun etter avtale, hvor pris, utførelse og leveringstid er skriftlig bekreftet, enten i form av tilbud eller ordrebekreftelse. Slike bestillinger kan ikke kanselleres etter at innkjøp/produksjon er igangsatt.

5.2 Suppleringer av slike produkter må avtales på samme måte.

 

6. Reklamasjoner

6.1 Melding om reklamasjon må fremsettes skriftlig og senest 8 dager etter at mangelen er eller burde ha blitt oppdaget. Reklamasjonen skal tildeles et retur/reklamasjonsnummer.

6.2 ILS as sitt ansvar begrenses til defekter eller mangler som er en direkte følge av material- og/eller produksjonsfeil. Produsentens mangelansvar begrenses til utbedring, omlevering eller etterlevering.

6.3 Lokal utbedring eller utskifting dekkes ikke uten etter avtale som bekreftes skriftlig av ILS AS.

6.4 Produsentens ansvar for de leverte varer bortfaller når disse anvendes under andre driftsforhold enn forutsatt eller beskrevet i monterings- og brukerveiledning.

6.5 ILS as har ikke ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser for skade forvoldt av levert materiell. Feilsøking i anlegget dekkes ikke. For øvrig vises til dagens aktuell lovgivning.

 

7. Retur

7.1 Varer taes ikke i retur uten etter skriftlig avtale med ILS AS, og returen er blitt tildelt et retur-/reklamasjonsnummer.

7.2 Spesialproduserte varer, bestillingsvarer eller utførelse som avviker fra standard, tas ikke i retur.

7.3 Dersom retur aksepteres og årsaken til returen ikke kan tilbakeføres til ILS AS, belastes kunden et gebyr som varierer etter varens tilstand. Det beregnes dog et returgebyr på min. 30 % (minstebeløp kr 500,-) av netto fakturabeløp eks mva. Vurderingen skal foretas av ILS AS som deretter informerer kunden

7.4 Varen forblir kundens eiendom inntil tilbudet om returkreditering er godkjent av kunden.

7.5 Returvarer skal være i original emballasje og tydelig merket med returnummer, fakturanummer eller pakkseddelnummer.

7.6 All returforsendelse skjer for kundens regning og risiko. Tidsfrist for

retur er 6 mnd fra fakturadato

 

 

 Copyrights (c) 2008   -   ILS AS   -   All rights reserved   -   Telefon: 22 55 54 22   -   Fax: 22 55 65 22 -   Mail:firmapost@ils.no
share